വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവാണ്​ കെ.എസ്​.ആര്‍.ടി.സിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം.

5 Responses to “K.S.R.T.C sinks deeper into debt crisis”

Leave a Reply